توانایی های آزمایشگاهی و ارائه خدمات ویژه به صنایع